top of page
ค้นหา

แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มทกี่ าลั

แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มทกี่ าลังได้รับความนิยมในตลาดประเทศเกาหลีใต้ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของเกาหลีใต้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ทาให้ผู้ประกอบการต้องจับตามองกระแสต่างๆ และผลิตสินค้าออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ทันเวลา ความนิยมของสินค้าอาหารในเกาหลีใต้ 1. การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจอาหารเพื่อสินค้าและรสชาติที่หลากหลาย ○ สินค้าอาหารรสชาติหม่าล่าในรูปแบบต่างๆ  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ กลุ่มคนรุ่น MZ ในประเทศเกาหลีใต้กาลังให้ความนิยมในการรับประทาน หม่าล่าทัง (Malatang) ซ่ึงเป็นอาหารจีนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากรสชาติของเครื่องเทศและรสเผ็ดท่ี แปลกใหม่ไปจากรสชาติของอาหารเกาหลีที่รับประทานกัน   ร้านสะดวกซื้อCU ได้ทาการเปิดตัว'CU มาราทังมยอน' ในปี2562และมียอดขายมากกว่า 300,000 ชิ้นในช่วง 4 เดือนและยังได้มีการเปิดตัว “ตีนไก่รสหม่าล่า”อีกด้วย BHC Chicken ซึ่งเป็นแบรนด์ไก่ทอดจากเกาหลีก็ได้เปิดตัว "Marakan Chicken

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page